Privacy

Privacy Statement

Simple Sourcing, gevestigd aan de Regentesselaan 29, 2341KM, Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.simplesourcingvastgoed.nl
Regentesselaan 29, 2341KM, Oegstgeest
+3161530314

Thomas Eijkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Simple Sourcing. Hij is te bereiken via thomaseijkman@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Simple Sourcing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie via mail en telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Financiële en persoonlijke informatie met als doel het registreren van uw vraag naar onroerend goed.
– Financiële en persoonlijke informatie met als doel het registreren van uw aanbod van onroerend goed.
– Financiële en persoonlijke informatie met als doel het registreren van uw diensten.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@simplesourcingvastgoed.nl of thomaseijkman@hotmail.com , dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk of direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Simple Sourcing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren die aansluiten bij uw zoekwens of verkoopwensen
– Om u als dienstverlener te vergemakkelijken door klanten te vinden die zoeken naar uw dienst.
De grondslagen die u geeft aan Simple Sourcing om dit verwerken toe te staan:- Uw toestemming
U geeft Simple Sourcing toestemming bij het invullen en doorsturen van de formulieren. Bij het telefonisch invullen wordt u gevraagd uw toestemming te geven voor het verwerken van de door u gegeven informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Simple Sourcing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Simple Sourcing) tussen zit. Simple Sourcing gebruikt arbeidsuren voor het procesmatig verwerken van aanvragen en dit kan leiden tot vertragingen en menselijke fouten bij het verwerken van informatie. Daarentegen zijn de besluiten die worden genomen door mensen gedaan. Automatisatie van doorsturen informatie en inplannen afspraken wordt wel geautomatiseerd gedaan. Niks wordt door een computer besloten, alleen verwerkt.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Simple Sourcing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn gegeven, namelijk om u binnen de vastgoedwereld te bedienen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonlijke en financiële informatie:
max. 4 weken na het door de klant gecommuniceerde verval van het nut en het beoogde doel van de verstrekte informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Simple Sourcing verstrekt uw gegevens aan niemand, behalve als dit een wettelijk opgedragen verplichting wordt of is. Kritieke persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt als rechters, bevoegde opzichters of ‘s lands financiële toezichthouders Simple Sourcing controleren betreffende bijvoorbeeld;
– de WWFT(Wet Witwassen en Financiering Terrorisme).
– herkende (Cyber)criminaliteit.

Cookies of vergelijkbare technieken
Simple Sourcing gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de door Simple Sourcing opgenomen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Simple Sourcing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@simplesourcingvastgoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Simple Sourcing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Simple Sourcing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@simplesourcingvastgoed.nl, of zie bovenstaande link voor het contacteren of ‘tippen’ van de juiste autoriteit.