Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Simple Sourcing
De vennootschap onder firma Simple Sourcing, is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder
nummer 78370582 en is gevestigd aan de Regentesselaan 29, 2341 KM te Oegstgeest.
Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door
Simple Sourcing.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: de Diensten die Simple Sourcing aanbiedt zijn vastgoed sourcing in het breedste zin van
het woord, waaronder maar niet beperkt tot het zoeken van panden, het analyseren van panden en
het presenteren van deze panden aan opdrachtgevers
6. Simple Sourcing: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf die Simple Sourcing heeft aangesteld, projecten aan Simple
Sourcing heeft verleend voor Diensten die door Simple Sourcing worden uitgevoerd, of waaraan
Simple Sourcing een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Simple
Sourcing, alsmede voorstellen van Simple Sourcing voor Diensten die door Simple Sourcing aan
Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd
en uitgevoerd door Simple Sourcing waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel
vormen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Simple Sourcing, elke
Overeenkomst tussen Simple Sourcing en Opdrachtgever en op elke dienst die door Simple Sourcing
wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Simple Sourcing aan
Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Simple Sourcing
is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig
zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en
zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking
als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.10. In het geval Simple Sourcing niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft
verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene
voorwaarden te vorderen.
Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Simple Sourcing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Simple Sourcing is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Simple Sourcing het recht een Overeenkomst met
een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Simple Sourcing gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende
gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Simple Sourcing zijn in het begin indicatief en geven
Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q.
Overeenkomst van Simple Sourcing heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of
origineel) aan Simple Sourcing te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft
op het Aanbod per e-mail.
2. Simple Sourcing heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. Simple Sourcing is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen
rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk
gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Simple Sourcing wordt aangegaan of een project dat door
Opdrachtgever aan Simple Sourcing wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele
persoon die met Simple Sourcing is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders
overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14
dagen recht op herroeping, tenzij Simple Sourcing met toestemming van Opdrachtgever reeds
aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze
toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
Artikel 5 Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, doorgaans voor de duur van de
(specifieke) opdracht, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor
onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die
Simple Sourcing van Opdrachtgever verkrijgt.2. Zowel Opdrachtgever als Simple Sourcing kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in
gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en
zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan
de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet
voor zover Simple Sourcing ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of
prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan
daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Simple Sourcing tegen het overeengekomen
(uur)tarief. De urenregistratie van Simple Sourcing is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als Simple Sourcing kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in
surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt
door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Simple Sourcing nimmer
gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening
1. Simple Sourcing zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Simple
Sourcing staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is
overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Simple Sourcing de Diensten uitvoert, is leidend voor de
omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten
behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de
uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Simple
Sourcing aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Simple Sourcing heeft het recht haar
dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig
blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Simple Sourcing niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen
van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen
Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Simple
Sourcing, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te
vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Simple Sourcing is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in
te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Simple Sourcing Opdrachtgever
tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien
de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde
planning. Nimmer is Simple Sourcing aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de
aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld
Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft
aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen
door Simple Sourcing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van
Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Simple Sourcing recht op een redelijkeverlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging
door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. De Diensten van Simple Sourcing zijn nimmer aan te merken als makelaarsdiensten en/of
-werkzaamheden.
Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Simple Sourcing verzochte informatie alsmede relevante
bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en
in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de
Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Simple Sourcing niet in staat is een
volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een
dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Simple Sourcing is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte
informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in
de loop van de tijd is veranderd, noch is Simple Sourcing verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de informatie die door Simple Sourcing voor derden is samengesteld en/of aan
derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Simple Sourcing kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om
aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Simple Sourcing gerechtigd om haar werkzaamheden
op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde
omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging
bekend is geworden, kenbaar te maken aan Simple Sourcing.
4. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting om zelf onderzoek te doen en een daartoe
geschikte specialist in te schakelen om Opdrachtgever te voorzien van nadere informatie en/of
advies.
Artikel 8 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te
worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende
werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Simple Sourcing is niet verplicht
om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte
Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Simple Sourcing,
Simple Sourcing een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in
redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
Artikel 9 Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Simple Sourcing voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief en/of een
percentage van het totale aankoopbedrag.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door
Simple Sourcing haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen in een overeenkomst of prijsafspraak.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een
voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang
wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.7. Simple Sourcing is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de
geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk
indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte
rekeningnummer en gegevens van Simple Sourcing.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling
jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde
van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10 Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning
ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de
betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien
Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Simple Sourcing zonder nadere
ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele
voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen
volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Simple Sourcing meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Simple Sourcing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze
slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Simple Sourcing de
betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking
van een dienst van Simple Sourcing verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de
inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In
dit kader vrijwaart Opdrachtgever Simple Sourcing tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt
met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Simple Sourcing op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een
beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de
daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Simple Sourcing heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens,
databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Simple
Sourcing gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Simple Sourcing is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten
zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende
verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan
Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Simple Sourcing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als
gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om
Simple Sourcing te vergoeden voor elk financieel verlies dat Simple Sourcing lijdt als gevolg van het
in gebreke blijven van Opdrachtgever.
Artikel 13 Overmacht
1. Simple Sourcing is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Simple Sourcing wordt in elk geval verstaan, maar is niet
beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Simple Sourcing, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Simple
Sourcing zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij
de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit,
internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Simple
Sourcing of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van
Simple Sourcing buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of
blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door
Opdrachtgever worden betaald. Simple Sourcing is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden
voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een
tekortkoming van Simple Sourcing alleen geacht te bestaan indien Simple Sourcing dit resultaat bij
het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Simple Sourcing, is Simple Sourcing
uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Simple Sourcing
binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Simple Sourcing
deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling
dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing
van de tekortkoming, zodat Simple Sourcing in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Simple Sourcing leidt tot aansprakelijkheid van Simple
Sourcing, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst
wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade
tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Simple
Sourcing. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of
voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de
aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Simple Sourcing sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Simple Sourcing is
niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en
immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Simple Sourcing voor alle aanspraken van derden als gevolg van een
gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede
bestond uit door Simple Sourcing geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de
schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Simple Sourcing.
6 Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Simple Sourcing nimmer
aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde
alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever
ingeschakelde derde in Simple Sourcing haar eigen advies.7. Simple Sourcing staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door/namens Simple Sourcing verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Simple Sourcing
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Simple Sourcing binnen een jaar
nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar
aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de
aansprakelijkheid van Simple Sourcing.
Artikel 15 Geheimhouding
1. Simple Sourcing en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de
opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om
vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende
informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie
niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Simple Sourcing bekend gemaakt is en/of op
andere wijze door Simple Sourcing is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Simple Sourcing opgestelde adviezen, rapportages,
ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is
Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd
zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Simple Sourcing steeds
de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever
verstrekt.
3. Indien Simple Sourcing op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak
gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde
(mede) te verstrekken en Simple Sourcing zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is
Simple Sourcing niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor
ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,
adviezen of producties die door Simple Sourcing aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke
toestemming van Simple Sourcing vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is
overeengekomen. Opdrachtgever zal Simple Sourcing vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke
derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming
van Simple Sourcing is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Simple Sourcing en Opdrachtgever ook de door hen in te
schakelen derden op.
Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Simple Sourcing waaronder in ieder geval begrepen, maar
niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Simple
Sourcing en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Simple
Sourcing worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Simple Sourcing gerechtigd hiervoor een
aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van
Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij
de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
auteursrechten van Simple Sourcing rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter
beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Simple Sourcing. Indien Opdrachtgeverwijzigingen wenst aan te brengen in door Simple Sourcing opgeleverde zaken, dient Simple Sourcing
expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele
eigendomsrechten van Simple Sourcing rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op
de IE-rechten voordoet.
Artikel 17 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Simple
Sourcing verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden
heeft verkregen en welke aan Simple Sourcing zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de
Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Simple Sourcing van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare
en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Simple Sourcing voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem
ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd
op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele vergunningen, subsidies en/of toestemmingen benodigd in
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Simple Sourcing voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit
de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet
beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of
nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Simple Sourcing
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 18 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Simple Sourcing of anderszins klachten
heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft
geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via
info@simplesourcingvastgoed.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Simple
Sourcing de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Simple Sourcing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van
de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Simple Sourcing en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
2. Simple Sourcing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever
hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Simple Sourcing en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Leiden
tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.Oestgeest, 29 mei 2020
Toevoegingen
Schrijfstijl
○ Andere schrijfstijl. we willen persoonlijk overkomen. Aangenaam om te
lezen. Wij willen dat het voor de lezer van de algemene voorwaarden
aangenaam blijft om het document door te lezen, we willen van de algemene
voorwaarden eigenlijk onze hook (waar mensen door bepalen of ze willen
investeren in hun vastgoed portfolio via ons zoeksysteem en onze service)
maken. De algemene voorwaarden komen uiteindelijk op onze site. Zoals het
nu geschreven is vinden wij het echter nog niet geschikt om op de site te
zetten. hieronder volgt waarom.
○ De juridische informatie en dekking tegen aansprakelijkheid vinden wij goed,
echter zouden wij dit alles in wat makkelijker en begrijpelijker nederlands
terug willen zien. We hebben meerdere mensen ernaar laten kijken en jullie
standaard is prachtig, echt, het was mooi. Kortom, waar mogelijk het juridisch
taalgebruik vermijden zodat het makkelijker is om te lezen voor de klant.
○ De opsomming van punten en de lange bouw van zinnen willen wij zo veel
mogelijk er uit laten.
○ We willen minder langdradigheid zodat je niet je energie kwijt raakt bij het
lezen. Ikzelf Thomas kon er moeilijk doorheen komen omdat er zo
gespecificeerd wordt, ik begrijp dat het nodig is om te specificeren maar wij
zouden dit toch wat efficiënter en in minder woorden terug willen zien. Het
kan veel makkelijker leesbaar zijn.
○ Dus iets minder lange opbouw, minder herhaling, de ambivalentie van de
afkorting c.q, e.d problemen willen we er niet in hebben omdat casu quo
gewoon niet hetzelfde betekent in het Latijn als in het Nederlands,
onpersoonlijk is en we niet iedereen over een kam willen scheren met jargon
of situatie-bemoeilijkende en hoogdravende termen zoals; séances,
c.q.,alvorens, doch slechts die ons wat simpelere publiek buitensluiten. Wij
zien in plaats van het hierboven genoemde taalgebruik liever simpele, warme
woorden.
○ Leenwoorden willen wij er eigenlijk ook uit laten, salve(in het Nederlands:
behalve) de Engelse woorden zoals Deal Sourcing etc, die moeten erin
blijven, alle franse en latijnse afkortingen a.u.b. buiten houden 🙂 Graag
zouden wij makkelijker nederlands en liever nog simpele spreektaal terug
zien, het in een doorlopend verhaal krijgen (voor zo ver dat kan) en eventuele
herhalingen eruit halen. Zo hopen wij persoonlijker over te komen.
Verdere toevoegingen
○ Telefoonnummer Sebastian: 0625482185
○ Telefoonnummer Thomas: 0615320314
○ Tarieven zijn exclusief btw, dus 0,97% van de aankoopprijs van een pand +
21% btw van deze 0,97%, het is een goed idee om te beschrijven in hetaanbod, jullie artikel 3, hoe wij werken, namelijk met een minimumtarief van
0.97% van de koopwaarde van een pand, plus 21%BTW. Dit staat uiteindelijk
ook in onze investeerders overeenkomst.
○ Ruimte vrij laten om onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen toe te
voegen, deze hebben wij op het moment nog niet.
○ Wij zijn 2 zzp’s in samenwerking. Dit lichten we klanten persoonlijk toe maar
willen we ook in onze algemene voorwaarden opstellen. Hoe dan ook.
○ Onze dienst beschrijven, ( BETREFT ART.3 HET AANBOD ) wat
jullie het Aanbod noemen. Wij zijn dienstverleners in de vastgoedsector. We
houden ons bezig met het zoeken van beleggingspanden via verschillende
platforms (bedrijfsgeheim) die wij vervolgens analyseren op basis van
berekeningen in excel. Hierna volgt een volledige analyse van
ontwikkelingscijfers zoals gemiddelde huis waardestijging tegen jaarlijkse
inkomsten, toename van de bevolkingsdichtheid en de jaarlijkse
bevolkingsgroei en inflatie om een beeld te krijgen van de situatie per regio.
Uiteindelijk presenteren wij de klant een analyse en een zo breed mogelijke
markt beoordeling waarmee de klant kan besluiten het pand daadwerkelijk te
kopen of niet. Kort samengevat zoeken wij dus beleggingspanden en
analyseren wij die, vervolgens presenteren wij die aan de klant (een persoon
die vastgoed wil kopen en niet al het werk wil doen voor het vinden,
bespreken, analyseren en bieden). Wij zijn, zoals velen in deze sector,
nimmer een verbindstuk zoals een aankoopmakelaar kan zijn maar we zijn
meer met beleggingen (en dus vooral panden voor verhuur of ontwikkeling)
bezig. Het heeft in onze situatie echt te maken wat voor een pand of wat voor
doel de klant in gedachten heeft, dat is ook wat we in ons stappenplan
hierboven benoemen. We nemen iemand op in ons bestand en aan de hand
van hun doelen kijken we wat we voor ze kunnen/willen doen en nemen we
dat op in onze investeerders overeenkomst. Wij geven geen advies !
○ De zzp Simple Sourcing overal noemen waar Simple Sourcing genoemd
wordt. Wij werken samen als twee zzp’s en willen dit daarom in onze
algemene voorwaarden duidelijk maken. De gegevens van de zzp die mist
zijn :
■ Bedrijfsnaam = Simple Sourcing –
■ Eigenaar = Sebastián Garcia Miranda
■ kvk 77957563
■ Btw id : NL003264705B95.
○ Contact met de makelaar in de algemene voorwaarden verwerken. we
regelen tot aan de aankoop het management van de koopprocedure en
besluiten met een investeerder dat we een bod voor ze mogen uitbrengen, wij
nemen niet de mensen hun geld maar we willen wel zeker weten dat het snel
gekocht kan worden, oftewel we willen op snelle wijze voor mensen een bod
kunnen doen op een beleggingspand dat haast heeft. Dit omdat er bij
verschillende panden aan verschillende aspecten gedacht worden, bij
studentenverhuur moet je in de regio Leiden kijken voor het verkamering
quotum van die straat. Het kan zijn dat je in sommige panden wel studentenkunt plaatsen maar dat moeten wij dus eerst voor mensen bekijken, daarom
willen we zo snel mogelijk een bod kunnen doen dat de makelaar of verkoper
accepteert.
○ Kunnen jullie de factuur opdelen in 2 facturen, één helft aan eijkenblad en
één helft aan simple sourcing. Volgens mij kunnen we niet de helft aan
elkaar doorrekenen dan zou de helft van het bedrag wat Thomas heeft
overgemaakt teruggestort moeten worden.
○ Stappenplan erin verwerken voor extra duidelijkheid

.
○ Aangeven dat indien er onduidelijkheden zijn, de klant niet moet aarzelen om
te bellen, wij geven graag toelichting over onze dienst en wat we voor iemand
kunnen betekenen, een groot deel van de mensen zullen via de algemene
voorwaarden zien of ze ons werkelijk willen benaderen.
○ Artikel 3.1 eruit laten, wat is vrijblijvend?
○ 7.4 wijzigen –
○ 15.7 wij geven geen advies !!
○ Overal waar “advies”gebruikt wordt “ verstrekte informatie” gebruiken.
Overeenkomst
○ Aanbetaling van €700,- (inclusief btw) dient op dezelfde dag van het
ondertekenen van de investeerders overeenkomst betaald te worden.
○ Resterende betaling (dus wat er overblijft van de betaling na de 700,-) dient
binnen 5 werkdagen na het aankopen van het door ons voorgestelde
vastgoed betaald te worden.
○ Bijlage 2 ? waar staat dit ? moeten we deze zelf maken ?
○ Er wordt gesteld dat de 700,- een borg is, dat is niet zo ! Het is een
aanbetaling die ze niet terug krijgen